สวดมนต์เสริมความรัก ชีวิตดีขึ้น ได้ผลจริง

4344

สวดมนต์เสริมความรัก

เชื่อว่าทุกคนล้วนอยากจะมีความรักที่ราบรื่น สวยงาม ไร้ปัญหา อยากสมหวังเรื่องความรัก ได้คู่ชีวิตที่เข้าใจและสามารถคบหาดูใจกันได้อย่างยาวนาน ได้คบกับคนที่เราหมายปองและความรักไร้อุปสรรคใดๆที่จะมาทำลายได้ ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าทุกคนล้วนมีกรรมที่แตกต่างกันไป ไม่มีทางที่ความรักจะราบรื่นหรือคบกันได้อย่างไม่มีอุปสรรค แต่ทั้งนี้สิ่งที่จะช่วยในการเสริมดวงความรักและทำให้ชีวิตคู่ของคุณสุขสมบูรณ์มากที่สุด ก็คือการสวดมนต์เสริมความรัก ที่สามารถใช้ได้กับคนที่กำลังมีปัญหาความรัก คนที่อยากให้ความรักราบรื่นรวมไปถึงคนโสดที่อยากเจอคนที่ใช่ในเร็ววันด้วย

อ่าน >>วิธี อธิษฐานให้คนรักกลับมา ได้ผลจริง

การสวดมนต์เสริมความรัก เป็นการสวดมนต์ที่มีตั้งแต่สมัยโบราณกาลโดยใช้พระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ตามหลักพุทธคุณ เป็นการสวดมนต์ที่จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาความรักและชีวิต ไม่มีศัตรูหรือมือที่สามมาทำลาย รวมไปถึงเสริมให้เราเจอแต่คนที่ดี คนที่มีรักแท้ ทำให้คุณมีความสุขไร้ปัญหาต่างๆมาทำให้ทุกข์ใจ โดยการสวดมนต์เสริมความรักนั้น ไม่มีผลร้าย ไม่มีผข้างเคียง ถ้าหากคุณตั้งใจและตั้งจิตอธิษฐานด้วยความศรัทธา ก็สามารถทำให้ทุกอย่างที่คุณขอสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี

บทสวดพระคาถาชินบัญชร (ย่อ)
พระคาถาชินบัญชร สวดครั้งละ 9 จบ ดังต่อไปนี้
“ชินะปัญชนะระ ปะริตตังมัง รักขะตุสัพพะทา” หรือ “วิญญาณสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา นะโมพุทธายะ”

บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรังอะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง (อ่านว่า พรัมมัง) วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โยวาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที หิตวานะ เนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

บทสวดชัยปริตร (มหากาฯ)
มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม* ชะยะมังคะลัง ฯ

ชะยันโตโพธิยา มูเล สักยานัง นันทิ วัฑฒะโน เอวัง อะหัง วิชะโย โหมิ (ถ้าสวดให้คนอื่นเปลี่ยนเป็น ตะวัง วิชะโย โหหิ) ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล

อะปะราชิตะ ปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะ ติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏ ฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ (อ่านว่า พรัมมะ) จาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา ปะ ทักขิณา นิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะ เทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวัน ตุ เม* ฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะ เทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวัน ตุ เม* ฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะ เทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวัน ตุ เม* ฯ

อิติปิโส เท่าอายุ
การสวดอิติปิโสนั้นให้สวดเกิดอายุของตนเอง 1 จบ เช่น อายุ 20 ปี ให้สวด 21 จบ

“อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ”

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิด ฯ

เมื่อสวดมนต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สวดทำการกรวดน้ำและอุทิศบุญกุศลให้แก่เทวดาประจำตัว และเจ้ากรรมนายเวรเพื่อให้อโหสิกรรมในสิ่งที่เคยติดค้างกัน และจะเป็นการช่วยส่งเสริมดวงความรักของคุณให้ดีและราบรื่นยิ่งขึ้น สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมทั้งปัดเป่าสิ่งเลวร้ายต่างๆให้ออกไปจากชีวิตรักด้วย

อ่าน >>> สวดมนต์แก้กรรมเรื่องความรัก ได้ผลจริง ชีวิตเปลี่ยน

นอกจากนี้เพื่อเป็นการเสริมความรักให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ควรที่จะทำบุญเสริมบารมีและดวงความรัก ด้วยการถวายสังฆทานหรือของทำบุญแบบคู่ เช่น ผ้าไตรจีวรคู่,แจกันคู่,หมอนคู่ เป็นต้น รวมไปถึงการตักบาตรเป็นประจำทุกๆวันเกิด เช่น ถ้าหากเกิดวันศุกร์ ก็ควรตักบาตรทุกวันศุกร์หรือทุกวันพระ ควบคู่ไปกับการสวดมนต์เสริมความรักด้วยพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่จะช่วยให้คุณสมหวังและประสบความสำเร็จในเรื่องความรักเป็นอย่างมาก